Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DRVALON s.r.o.

I. OBJEDNÁVKA

Jednotlivé obchodní případy probíhají na základě objednávek od kupujícího, které musí mít všechny uvedené náležitosti a musí být zaslány některým z následujících způsobů:

  • emailem: obchod@drvalon.com
  • telefonicky: +420 739 001 343
  • poštou: Na Ležánkách 1860, Pardubice 53003

Každá objednávka musí obsahovat:

  • obchodní jméno firmy
  • IČ, DIČ
  • místo plnění, dodací adresu
  • kontaktní osobu kupujícího a její podpis
  • telefonické a faxové spojení na kontaktní osobu kupujícího
  • datum vystavení objednávky
  • objednané zboží s kódy artiklů a počty kusů

V případě změny kurzu nebo nákupní ceny u dodavatele prodávajícího si prodávající vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

• platba bankovním převodem
• platba předem bankovním převodem
• platba v hotovosti při nákupu nebo na dobírku
• platba na fakturu s odloženou splatností

Penalizace při prodlení

Za prodlení s platbou faktur je vystavena faktura za prodlení. Úrok z prodlení se počítá z dlužné částky za období počínající dnem následujícím po splatnosti faktury a do úplného připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti DRVALON s.r.o. a jako k takovému je nutno ze strany kupujícího k němu přistupovat.

III. DODACÍ PODMÍNKY

Všechny objednávky na obchodní zboží jsou standardně vyřizovány do 10 pracovních dnů. Kupující bere na vědomí, že dodací termíny jsou předpokládané a mohou se změnit. Prodávající vynaloží rozumné úsilí ke splnění předpokládaných dodacích termínů. Prodávající nebude za žádných okolností odpovědný za nedodržení dodacích termínů.

IV. DOPRAVA

Prostřednictvím dopravce


V případe expresní dodávky objednaných komponent budeme účtovat expresní příplatek 1 000Kč.

Osobní odběr

Odběr zboží u prodávajícího je možný po předchozím ujednání během pracovní doby v sídle prodávajícího nebo u obchodních zástupců prodávajícího.
Při odběru zboží se osoba odebírající zboží za kupujícího musí prokázat platným průkazem totožnosti. V opačném případě má prodávající právo odepřít vydání zboží.

V. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, VRÁCENÍ JIŽ DODANÉHO ZBOŽÍ

Zrušení objednávky kupujícím
V případě, že je kupující nucen zrušit objednávku u prodávajícího, musí tak učinit jednou z forem definovaných pro přijetí objednávky (bod I.). I.).

Vrácení platné nebo nekompletní dodávky
Kupující je povinen si zkontrolovat dodané zboží a nejpozději do 5. dne od doručení zásilky reklamovat případné nedostatky, nebo odlišnosti dodávky od objednávky a to písemnou formou. Na pozdější reklamované nedostatky v dodávce nebude brán prodávajícím zřetel.


 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DRVALON s.r.o.

I. MÍSTO REKLAMACE

Místem reklamace je sídlo společnosti DRVALON s.r.o., Na Ležánkách 1860, Pardubice 53003.

II. MECHANICKÉ POŠKOZENÍ A NEÚPLNOST VÝROBKU

Kupující je povinen si zboží po převzetí co nejdříve zkontrolovat. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí případné nesrovnalosti při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit do 5. dne od doručení. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

III. ZPŮSOB REKLAMACE

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji, doloženy musí být případné předchozí opravy mající vliv na záruku. Zboží musí být úplné, s kompletní dokumentací a nesmí na něm být přidané žádné nálepky. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

IV. ODSTRANĚNÍ VADY

V době záruky zajistí společnost DRVALON s.r.o., nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek řádně užíván. Společnost DRVALON s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu, nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů, nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu. ceně produktu.

V. NÁHRADA ZA NEOPRÁVNĚNOU REKLAMACI

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit společnosti DRVALON s.r.o. náklady spojené s testováním a manipulací.

VI. ZÁNIK ZÁRUKY

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, nevhodným provozováním výrobku, nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou, než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou. Pokud je výrobní číslo vadného produktu nečitelné, nebo chybí-li zcela, taktéž nelze uznat opravu jako záruční.

VII. STÍŽNOSTI A SPORY

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle Obchodního zákoníku.

Společnost DRVALON s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních a záručních podmínek.